Přátelé tenisu a sportu
VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ
HLAVNÍ STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU
RYCHLÁ NAVIGACE → HomePageSpolekHlavní stanovy zapsaného spolku
STANOVY SPOLKU
Přátelé tenisu a sportu Vendryně - Zaolší z. s. (dále jen „Spolek“)
Článek I.
Název, sídlo, postavení Spolku
1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem: Přátele tenisu a sportu Vendryně - Zaolší z. s.. Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí Valné hromady spolku.
3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Sídlo Spolku se nachází na adrese Vendryně 1262, 739 94 Vendryně
Článek II.
Účel Spolku
1. Účelem (hlavní činností) spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak zejména na poli tenisu, její organizace, řízení, propagace a další s tím související úkoly.
2. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.
3. Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly:
a) Organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky dle svých možností
b) Pořádat a organizovat tenisové turnaje a jiné sportovní soutěže
c) Hájit, prosazovat a zastupovat společné zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi, řídit a koordinovat jejich činnost
d) Spolupracovat s ostatními spolky v oboru a dalšími subjekty, a to i mimo region České republiky
e) Podle podmínek spolku poskytovat členům odborné informační, konzultační, poradenské, právní, účetní, daňové a další služby a napomáhat jim i dalšími způsoby k jejich sportovní prosperitě
f) Pořádat anebo se spolupodílet na pořádání různých kurzů, školení a podobných akcí, které budou poskytovat aktuální informace z oboru nebo budou jinak prospěšné pro členy spolku
g) Zabezpečovat v rozsahu své působnosti účinnou propagaci spolku ve sdělovacích prostředcích
h) Vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů - podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti,
ch) Vadávat vnitřní předpisy,
Článek III.
Členství
1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník) a právnické osoby souhlasící se stanovami, vnitřními předpisy a cíli a úkoly Spolku. O přijetí člena rozhoduje Předseda Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím Předsedy Spolku o přijetí člena do Spolku.
2. Zájemce o zapsání do seznamu členů se označuje jako čekatel členství.
3. Případné zamítnutí žádosti o členství ve spolku nemusí Předseda spolku zdůvodňovat.
4. Valná hromada Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj tenisu. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.
5. Spolek vede seznam svých členů v členění na základní členy a členy přidružené. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Předseda spolku, a to prostřednictvím usnesení, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění seznamu členů Spolku. Seznam členů je přístupný všem členům Spolku. Předseda Spolku musí žadateli zpřístupnit seznam členů Spolku v sídle Spolku na jeho žádost do 30 dnů od podání žádosti; jiným způsobem tento seznam členů Spolku zpřístupnit nelze.
6. Takto zpřístupněný seznam členů Spolku nesmí člen Spolku dále šířit.
Článek IV.
Druhy členství
1. Členství ve spolku může být základní nebo přidružené.
2. Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy.
3. Přidružení členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Valné hromady Spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.
4. Přidruženým členem je takový člen spolku, který je Předsedou Spolku na základě vyplněného formuláře „Písemné přihlášky přidruženého člena spolku“ zapsán do seznamu členů Spolku.
Článek V.
Práva a povinnosti členů Spolku
1. Základní členové mají zejména právo:
a) Podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
b) Volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti,
c) Hlasovat na Valné hromadě Spolku,
d) Účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,
e) Navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,
f) Využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,
g) Podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
2. Přidružení členové spolku mají zejména právo:
a) Podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
b) Účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,
c) Využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,
d) Podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
3. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:
a) Řídit se stanovami Spolku, řády a dalšími předpisy upravujícími činnost Spolku a dodržovat je
b) Hájit zájmy Spolku a dbát jeho dobrého jména
c) Řádně a včas hradit členské příspěvky
d) Hradit poplatky související s členstvím ve spolku
e) Aktivně se podílet na práci orgánů, do nichž byli zvoleni
f) Řídit se rozhodnutími valné hromady a předsedy Spolku
g) V rámci svých možností a schopností pomáhat s chodem a organizací Spolku a jeho akcí
h) Chránit majetek Spolku, dbát na jeho řádnou údržbu, zvelebování a rozšiřování
ch) Hlásit do sídla Spolku veškeré změny svého jména, nebo firmy, adresy, telefonního spojení atd.
Článek VI.
Zánik členství
1. Členství ve Spolku zaniká:
a) Rozhodnutím předsedy o vyloučení pro porušení povinností stanovených v čl. V. těchto stanov,
b) Vystoupením ze Spolku učiněným písemným prohlášením člena, že ze Spolku vystupuje
c) Úmrtím člena - fyzické osoby, zánikem člena bez právního nástupce - právnické osoby.
d) Zánikem právnické osoby nebo rovněž jejím vstupem do likvidace, nebo prohlášením konkurzu
e) Zánikem Spolku
f) Nevykonáváním práv po dobu delší, než 3 měsíce
Článek VII.
Vyloučení člena ze Spolku
1. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. VI. odst. 1 písm. a) těchto stanov okamžikem rozhodnutí Předsedy Spolku o jeho vyloučení.
2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Předsedy Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Rozhodčí komise. Rozhodčí komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.
Článek VIII.
Vystoupení člena ze Spolku
1. Člen Spolku může vystoupit ze Spolku písemným prohlášením člena, že ze Spolku vystupuje doručeným Předsedovi Spolku.
2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení Předsedovi spolku Spolku.
Článek IX.
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou:
a) Valná hromada
b) Předseda spolku
c) Rozhodčí komise
Článek X.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Předseda Spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí Předseda členům Spolku elektronickou poštou nejméně 14 dní před termínem zasedání Valné hromady.
3. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program zasedání Valné hromady.
4. Valnou hromadu řídí Předseda Spolku, případně jiný člen Spolku pověřený Předsedou Spolku
5. Zasedání Valné hromady může být blíže upraveno v Řádu Valné hromady.
6. Valná hromada Spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny ze všech základních členů Spolku. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných základních členů Spolku, přičemž každý základní člen Spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas.
7. Není-li Valná hromada usnášeníschopná, svolá Předseda do jednoho měsíce náhradní Valnou hromadu, Náhradní Valná hromada je vždy usnášeníschopná
8. Členové dalších orgánů Spolku se mohou účastnit zasedání Valné hromady Spolku s hlasem poradním.
9. Valná hromada nejprve volí ověřovatele a poté je po případném doplnění schválen program Valné hromady. Jednání Valné hromady jsou neveřejná.
10. Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Spolku zajišťuje Předseda Spolku. Zápis spolupodepisuje ověřovatel. Zápisy z Valných hromad jsou přístupné všem členům Spolku v sídle Spolku.
Článek XI.
Působnost Valné hromady
1. Valná hromada Spolku zejména:
a) Projednává zprávu o činnosti Předsedy Spolku,
b) Schvaluje Stanovy Spolku, vnitřní předpisy a řády Spolku a veškeré jejich změny;
c) Schvaluje změnu účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti;
d) Projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období;
e) Projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období;
f) Volí na pětileté období Předsedu Spolku, předsedu Rozhodčí komise a její členy v tajné, rovné, přímé volbě
g) Schvaluje záměr udělení čestného členství Spolku;
h) Projednává a schvaluje změnu názvu Spolku;
i) Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku.
j) Rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.
k) Schvaluje zprávu o hospodaření Spolku za uplynulý rok
l) Schvaluje roční plán výdajů na činnost Spolku
Článek XII.
Mimořádná Valná hromada Spolku
1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Spolku, jestliže o to písemně Předsedu Spolku požádá:
a. dvoutřetinová většina základních členů Spolku;
b. členové Rozhodčí komise Spolku svým usnesením.
2. Předseda je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu Spolku do dvou měsíců ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností.
3. Mimořádná Valná hromada Spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. XII. těchto Stanov.
4. Ustanovení čl. X. odst. 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Stanov se použijí obdobně.
Článek XIII.
Předseda Spolku
1. Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.
2. Předsedu Spolku volí Valná hromada Spolku na dobu 5 let.
3. Předseda Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.
4. Předseda Spolku je povinen vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.
5. Předseda Spolku má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem své funkce.
6. V případě, že skončí funkční období Předsedy Spolku, nebo dojde jiným způsobem k zániku funkce Předsedy Spolku, řídí Spolek bývalý Předseda Spolku až do zvolení nového Předsedy Spolku Valnou hromadou
7. Předseda Spolku se může podle potřeby radit s členy dalších orgánů Spolku, případně jinými osobami.
Článek XIV.
Působnost Předsedy Spolku
1. Předseda Spolku je nejvyšším orgánem Spolku v době mezi konáním Valných hromad.
2. Předseda Spolku vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě Spolku.
Předseda Spolku zejména:
a) Rozhoduje o běžném chodu spolku
b) Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku,
c) Zpřístupňuje žadateli seznam členů Spolku,
d) Svolává Valnou hromadu,
e) Oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Valné hromady,
f) Vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady Spolku,
g) Svolává mimořádnou Valnou hromadu Spolku,
h) Podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka.
Článek XV.
Rozhodčí komise Spolku
1. Rozhodčí komise je nezávislým orgánem Spolku, který rozhoduje sporné záležitosti náležející do samosprávy Spolku.
2. Rozhodčí komise rozhoduje zejména spory mezi členy a Spolkem o placení členských příspěvků, spory mezi členy Spolku vzniklé ze smluv, spory mezi právnickými osobami, spory mezi právnickými osobami vyplývajícími z jejich činnosti a další obdobné spory. Rozhodčí komise dále přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku dle čl. VI., písm. a) těchto Stanov.
3. Rozhodčí komise má tři členy. Členem Rozhodčí komise může být jen bezúhonná a plně svéprávná osoba, která ve spolku nepůsobí jako Předseda Spolku.
4. Členem rozhodčí komise vždy musí být alespoň jeden přidružený člen Spolku nebo jeho zástupce.
5. Funkční období člena Rozhodčí komise je pětileté.
6. Z činnosti Rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě.
7. Rozhodčí komise Spolku musí rozhodnout ve věci samé nejpozději do 6 měsíců.
8. Činnost Rozhodčí komise se řídí Jednacím řádem Rozhodčí komise, který schvaluje Valná hromada Spolku jako vnitřní předpis Spolku.
Článek XVI.
Závěrečná ustanoveni a přechodná ustanovení
1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 27. 10. 2020 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.
3. Zakladatelé spolku (členové spolku přítomni na ustavující schůzi) prohlašují, že se shodli na obsahu těchto stanov, pročež k nim připojují své podpisy.
Související odkazy
TENISOVÉ KURTY VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ | GPS: 49.6278908N, 18.7031939E
REZERVUJ SI KURT
STŘEDA, 12.04.2021, 17.00
REZERVOVAT
NAŠÍ PARTNEŘI
Přátelé tenisu a sportu
VENDRYNĚ - ZAOLŠÍ